Foto’s van Kel
Prins Clausstraat 26
3991 BX Houten
Tel: 06-53512058
KVK 82655227
Email: info@fotosvankel.nl
Www.fotosvankel.nl

Artikel 1 -Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
• Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
• Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
• Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.
• Fotograaf: Fotograaf Kek(ly), tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
• Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
• Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
• Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
• Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

Artikel 2 Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en opdrachtgever inclusief de offertes, de opdrachtbevestigingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever, die afwijken van of niet voorkomen in de algemene voorwaarden zijn voor de Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de Fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aanbod
• Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte
• Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop Fotograaf het aanbod deed.

Artikel 4 Aanvaarding van de opdracht
• Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt of althans die indruk wekt, dat Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
• Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.
• Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
• De overeenkomst voor het fotograferen komt definitief tot stand na ontvangst van de aanbetaling. Deze aanbetaling bedraagt 25% van het totale facuurbedrag. Tenzij anders overeengekomen. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 5 dagen na de schritelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door de fotograaf.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
• Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
• Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
• Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
• Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.


Artikel 6 Levering
• Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
• Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
• Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.
• Indien er met een online gallery gewerkt wordt: Foto’s worden afgeleverd via een paswoord beveiligde online gallery. De online gallery blijft minstens 2 maanden beschikbaar na oplevering, tenzij anders overeengekomen. Deze periode kan tegen betaling verlengd worden.
• De opdrachtgever keurt na ontvangst van elk onderdeel van de opdracht het product of dienst goed, of maakt en voorbehoud indien de dienst niet bevredigend is. Een verlopp van 1 week zonder één van beide wordt als een goedkeuring beschouwd.
• Levering van fysueje goederen geschiedt, tenzij anders overeengekomen, via gewone post. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op verzoek van de opdrachtgever, komen ten laste van de opdrachtgever. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant.
• De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadeging veroorzaakt door Postnl of een andere derde waarop de Fotograaf beroep doet ter verzending van de bestellingen.

Artikel 7 Vergoeding
• Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
• Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
• Indien aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
• Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
• Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
• De prijs voor de fotosessie wordt volledig betaald bij boeking, tenzij anders overeengekomen. Indien de prijs niet volledig betaald dient te worden, wordt tenminste 25% van het totaal bedrag als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht voldaan moeten zijn. Tenzij anders overeengekomen.
• Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 10 dagen na factuurdatum.
• Daag de opdrachtgever niet op bij een shoot zonder verwittiging, moet het volledige bedrag voor de shoot alsnog betaald worden.

Artikel 9 Annulering en opschorting
• Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
• Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
• Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, worden volgende vergoedingen aangerekend.
- Bij annulatie tot 1 week uur voordien: minimum 25% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.
- Bij annulatie tot 72 uur voordien: minimu van 50% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.
- Bij annulatie tot 48 uur voordien: minimum van 75% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.
- Bij annulatie vanaf 48 uur voordien tot op de dag zelf: 100% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.
• Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan eenmaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
• In het geval van ernstige omstandigheden, ziekte of ongevaal waardoor het voor de Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. De fotograaf maak zo spoedig mogelijk melding van het verlet, behoudens overmacht. De Fotograaf is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan de klant.
• Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
• Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Fotograaf.

Artikel 10 Klachten
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de fotobestanden per email te worden voorgelegd aan de Fotograaf.
• Bij de Fotograaf ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen, waarbij Fotograaf zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met opdrachtgever te bereiken.
• Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11 Auteursrecht
• Het auteursrecht van foto’s ligt bij de Fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de Fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de Fotograaf is.
• Bij iedere publicatie op social media wordt de naam van de Fotograaf vermeld en dit door middel van een tag @Fotosvankel én naamsvermelding in de caption.
• De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s en ander beeldmateriaal door derden.
• Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de Fotograaf.
• Bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan. Het verplichte bijsnijden op social media en facebook is uitgezonderd. Er mag door de opdrachtgever ook geen filter over de foto’s worden geplaatst.
• Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
• De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de Fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van tevoren anders is aangegeven.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
• Indien Fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
• Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fotograaf is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
• Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
• Fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
• Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fotograaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fotograaf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
• Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
• Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn.
• De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
• De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de Fotograaf of haar aangestelde.


Artikel 13 Vrijwaring
• De Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fotograaf toerekenbaar is. Indien
• Fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden
• Fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 14 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
• Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
• Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
• Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
• De rechter in de vestigingsplaats van Fotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fotograaf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
• Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Overige bepalingen
• Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Artikel 17 Verjaring
• In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotograaf en de door Fotograaf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN

© Foto's van Kel

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

© Designed by Wonderlijk Webdesign