Foto’s van Kel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

www.fotosvankel.nl
Prins clausstraat 26
3991 BX Houten
06 53512058
info@fotosvankel.nl

Kelly Zwambag, wonende te prins clausstraat 26, drijft handel onder de naam van Foto’s van Kel.

2. Verwerkte persoonsgegevens
Foto’s van Kel verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, zoals de website, en/of degene die door jezelf worden verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens van derden verstrekt, neemt Foto’s van Kel aan dat deze derden het daarmee eens zijn. Het verstrekken van deze persoonsgegevens gebeurt op jouw verantwoordelijkheid.
De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op deze website
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch.
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Dit gebeurt door opslag in het persoonlijke digitale dossier van de klant en via email.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Foto’s van Kel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Gezondheid (mits deze te maken heeft met de fotoshoot)
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Foto’s van Kel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Foto’s van Kel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Foto’s van Kel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

6. Geautomatiseerde besluitvorming
Foto’s van Kel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foto’s van Kel) tussen zit.

7.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Foto’s van Kel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
Foto’s van Kel verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht:
• Google analytics | Website |
• Social Media | Promotionele doeleinden
• Leveranciers | Leveringsdoeleinden

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foto’s van Kel. En heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotosvankel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Foto’s van Kel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Foto’s van Kel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotosvankel.nl

Privacyverklaring

© Foto's van Kel

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

© Designed by Wonderlijk Webdesign